[Scorers Main][League Main]

Benny Wearing

SeasTeamPld (W-D-L)TGFGPts
1921Souths 9  27
1922Souths 119 51
1923Souths 153 51
1924Souths 6  18
1925Souths 1222 80
1926Souths 1410 62
1927Souths 199 75
1928Souths 835 94
1929Souths 917 61
1930Souths 1214 64
1931Souths 1334 107
1932Souths 1132 97
1933Souths 517 49
Totals 144202 836
[Top]
#GameMatchScoreResPSTGFGPts
1R4,1921Souths v University45-7W 3  9
2R5,1921Souths v Wests22-8W 2  6
3R7,1921Souths v Newtown19-7W 2  6
4R9,1921Souths v St George20-9W 2  6
5R1,1922Souths v Wests20-12W 14 11
6R2,1922Souths v St George22-7W 11 5
7R3,1922Souths v Easts8-8D  1 2
8R5,1922Souths v Newtown11-12L 11 5
9R6,1922Souths v Glebe7-24L 11 5
10R7,1922Souths v Balmain5-6L  1 2
11R8,1922Souths v Norths6-28L 2  6
12R10,1922Souths v Wests12-7W 1  3
13R11,1922Souths v St George25-9W 1  3
14R14,1922Souths v Newtown14-5W 1  3
15R17,1922Souths v Norths11-20L 1  3
16R18,1922Souths v University19-13W 1  3
17R2,1923Souths v Glebe18-7W 2  6
18R3,1923Souths v Easts15-5W 1  3
19R4,1923Souths v University21-9W 1  3
20R5,1923Souths v Newtown33-10W 1  3
21R6,1923Souths v Balmain7-3W 1  3
22R7,1923Souths v Wests10-31L 1  3
23R9,1923Souths v Norths10-8W 2  6
24R11,1923Souths v Glebe10-0W 1  3
25R14,1923Souths v Newtown25-7W 1  3
26R15,1923Souths v Balmain15-6W 1  3
27R18,1923Souths v Norths17-13W 11 5
28FN,1923Souths v Easts12-15L 22 10
29R3,1924Souths v Norths15-8W 1  3
30R6,1924Souths v Easts11-3W 1  3
31R8,1924Souths v University12-11W 2  6
32R9,1924Souths v St George16-7W 2  6
33R1,1925Souths v Balmain16-10W 15 13
34R2,1925Souths v University13-0W 21 8
35R3,1925Souths v Easts14-0W  4 8
36R4,1925Souths v St George11-10W 13 9
37R5,1925Souths v Newtown14-12W 1  3
38R6,1925Souths v Glebe31-8W 14 11
39R8,1925Souths v Wests23-20W 2  6
40R9,1925Souths v Norths15-10W 13 9
41R10,1925Souths v University8-2W 11 5
42R12,1925Souths v St George25-8W 2  6
43R13,1925Souths v Easts8-5W  1 2
44R1,1926Souths v St George16-12W 2  6
45R2,1926Souths v Easts9-4W 1  3
46R3,1926Souths v Norths27-13W 43 18
47R6,1926Souths v Wests15-2W 1  3
48R8,1926Souths v Balmain7-6W  1 2
49R9,1926Souths v University20-5W  2 4
50R11,1926Souths v Easts16-0W 21 8
51R13,1926Souths v Glebe29-5W 22 10
52R15,1926Souths v Wests15-12W 1  3
53R16,1926Souths v Newtown24-25L  1 2
54R17,1926Souths v Balmain26-11W 1  3
55R1,1927Souths v Easts17-11W 1  3
56R3,1927Souths v Glebe31-6W  1 2
57R4,1927Souths v Newtown24-0W 1  3
58R5,1927Souths v Wests27-12W 12 7
59R7,1927Souths v Norths26-7W  1 2
60R8,1927Souths v University31-14W 2  6
61R9,1927Souths v St George17-13W 1  3
62R10,1927Souths v Easts16-17L 1  3
63R12,1927Souths v Glebe26-11W 2  6
64R13,1927Souths v Newtown34-9W 21 8
65R14,1927Souths v Wests19-2W 1  3
66R15,1927Souths v Balmain10-15L 12 7
67R17,1927Souths v University42-11W 3  9
68R18,1927Souths v St George22-9W  1 2
69FN,1927Souths v Wests38-6W 21 8
70FN,1927Souths v St George20-11W 1  3
71R1,1928Souths v Glebe12-2W  3 6
72R2,1928Souths v Balmain22-10W  5 10
73R3,1928Souths v University17-14W 24 14
74R4,1928Souths v Easts7-9L  2 4
75R8,1928Souths v Wests34-16W 13 9
76R9,1928Souths v Norths14-9W  1 2
77R10,1928Souths v Balmain17-15W  4 8
78R11,1928Souths v Glebe8-13L 1  3
79R12,1928Souths v St George8-9L  1 2
80R13,1928Souths v Norths21-17W 13 9
81R14,1928Souths v Newtown39-14W 36 21
82FN,1928Souths v St George13-5W  1 2
83FN,1928Souths v Easts26-5W  2 4
84R1,1929Souths v Balmain17-0W  2 4
85R4,1929Souths v Easts17-5W 12 7
86R5,1929Souths v St George17-5W 1  3
87R6,1929Souths v Wests13-7W  1 2
88R7,1929Souths v University29-9W 2  6
89R8,1929Souths v Norths10-2W 12 7
90R13,1929Souths v Easts28-18W 12 7
91R14,1929Souths v St George7-7D  2 4
92R15,1929Souths v Wests10-6W  1 2
93R16,1929Souths v University25-2W 12 7
94R18,1929Souths v Newtown24-8W 12 7
95FN,1929Souths v Wests22-10W 11 5
96R1,1930Souths v University31-10W 1  3
97R2,1930Souths v Norths24-7W 1  3
98R3,1930Souths v Balmain23-8W  3 6
99R4,1930Souths v Easts11-25L 11 5
100R6,1930Souths v St George23-10W 12 7
101R7,1930Souths v Newtown16-12W 11 5
102R8,1930Souths v University17-8W 1  3
103R9,1930Souths v Norths27-17W 14 11
104R10,1930Souths v Balmain21-10W 13 9
105R11,1930Souths v Easts16-10W 2  6
106R12,1930Souths v Wests5-16L 1  3
107R13,1930Souths v St George3-11L 1  3
108R2,1931Souths v St George16-2W 1  3
109R3,1931Souths v Wests15-17L 22 10
110R4,1931Souths v Easts10-15L 12 7
111R6,1931Souths v Norths15-12W  3 6
112R7,1931Souths v University15-7W  2 4
113R8,1931Souths v Newtown36-20W 34 17
114R9,1931Souths v St George18-9W  2 4
115R10,1931Souths v Wests16-18L 13 9
116R11,1931Souths v Easts10-23L  2 4
117R12,1931Souths v Balmain26-8W  2 4
118R13,1931Souths v Norths16-7W 21 8
119R14,1931Souths v University29-5W 16 15
120FN,1931Souths v St George16-5W  1 2
121FN,1931Souths v Wests17-3W 13 9
122FN,1931Souths v Easts12-7W 11 5
123R1,1932Souths v Wests12-13L  3 6
124R2,1932Souths v Newtown19-14W 12 7
125R3,1932Souths v Balmain26-12W 1  3
126R4,1932Souths v Norths32-7W 24 14
127R8,1932Souths v Wests12-8W 12 7
128R9,1932Souths v Newtown21-17W 21 8
129R10,1932Souths v Balmain17-4W 14 11
130R11,1932Souths v Norths40-14W 27 20
131R12,1932Souths v University23-13W 14 11
132R13,1932Souths v Easts14-2W  1 2
133FN,1932Souths v Wests19-12W  4 8
134R1,1933Souths v Newtown9-7W  2 4
135R2,1933Souths v Norths14-10W  2 4
136R3,1933Souths v St George15-0W  1 2
137R4,1933Souths v Easts12-7W 11 5
138R6,1933Souths v University20-15W 11 5
139R7,1933Souths v Balmain34-15W  4 8
140R8,1933Souths v Newtown8-14L 11 5
141R9,1933Souths v Norths12-16L 13 9
142R10,1933Souths v St George4-11L  2 4
143FN,1933Souths v Newtown12-17L 1  3
[Top]
[Scorers Main][League Main]