[Scorers Main][League Main]

Sam Thaiday

SeasTeamPld (W-D-L)TGFGPts
2003Brisbane1 (0-0-1)    
2004Brisbane8 (4-1-3)    
2005Brisbane14 (7-0-7)1  4
2006Brisbane20 (14-0-6)2  8
2007Brisbane16 (5-0-11)11/2 (50.00%) 6
2008Brisbane22 (15-0-7)8  32
2009Brisbane23 (16-0-7)3  12
2010Brisbane22 (10-0-12)2  8
2011Brisbane21 (16-0-5)3  12
2012Brisbane21 (11-0-10)4  16
2013Brisbane21 (9-1-11)2  8
2014Brisbane19 (9-0-10)4  16
2015Brisbane23 (15-0-8)2  8
2016Brisbane22 (16-0-6)4  16
2017Brisbane26 (17-0-9)3  12
2018Brisbane25 (15-0-10)1  4
Totals304 (179-2-123)401/2 (50.00%) 162
[Top]
GameTeamsPSTGFGPts
R18,2003Brisbane v BulldogsBE    
R1,2004Brisbane v New ZealandBE    
R7,2004Brisbane v PenrithBE    
R8,2004Brisbane v BulldogsBE    
R9,2004Brisbane v CanberraBE    
R10,2004Brisbane v NewcastleBE    
R24,2004Brisbane v Wests TigersBE    
R25,2004Brisbane v SouthsBE    
FN,2004Brisbane v North QueenslandBE    
R1,2005Brisbane v North QueenslandBE    
R2,2005Brisbane v New ZealandSR    
R3,2005Brisbane v Sydney RoostersBE    
R4,2005Brisbane v MelbourneBE    
R7,2005Brisbane v CronullaBE    
R12,2005Brisbane v SouthsBE    
R14,2005Brisbane v CanberraBE    
R15,2005Brisbane v Wests TigersBE    
R16,2005Brisbane v New ZealandBE    
R17,2005Brisbane v CronullaBE    
R25,2005Brisbane v Sydney RoostersBE    
R26,2005Brisbane v ParramattaBE1  4
FN,2005Brisbane v MelbourneBE    
FN,2005Brisbane v Wests TigersBE    
R5,2006Brisbane v SouthsBE    
R6,2006Brisbane v Sydney RoostersBE1  4
R7,2006Brisbane v PenrithBE    
R8,2006Brisbane v CanberraBE    
R9,2006Brisbane v NewcastleBE    
R10,2006Brisbane v ManlyBE    
R12,2006Brisbane v BulldogsBE    
R13,2006Brisbane v New ZealandBE    
R15,2006Brisbane v St George IllawarraBE    
R16,2006Brisbane v ManlyBE    
R18,2006Brisbane v MelbourneBE    
R22,2006Brisbane v CanberraBE1  4
R23,2006Brisbane v MelbourneSR    
R24,2006Brisbane v BulldogsSR    
R25,2006Brisbane v ParramattaSR    
R26,2006Brisbane v New ZealandSR    
FN,2006Brisbane v St George IllawarraSR    
FN,2006Brisbane v NewcastleSR    
FN,2006Brisbane v BulldogsSR    
FN,2006Brisbane v MelbourneSR    
R1,2007Brisbane v North QueenslandBE    
R2,2007Brisbane v New ZealandSR11/2 6
R3,2007Brisbane v PenrithSR    
R4,2007Brisbane v Sydney RoostersSR    
R5,2007Brisbane v Gold Coast TitansBE    
R6,2007Brisbane v NewcastleBE    
R7,2007Brisbane v MelbourneBE    
R8,2007Brisbane v SouthsBE    
R19,2007Brisbane v ParramattaBE    
R20,2007Brisbane v CronullaBE    
R21,2007Brisbane v ManlyBE    
R22,2007Brisbane v MelbourneLK    
R23,2007Brisbane v BulldogsLK    
R24,2007Brisbane v CanberraBE    
R25,2007Brisbane v ParramattaBE    
FN,2007Brisbane v MelbourneFE    
R1,2008Brisbane v PenrithBE    
R2,2008Brisbane v Sydney RoostersPR    
R3,2008Brisbane v North QueenslandPR    
R4,2008Brisbane v MelbournePR    
R5,2008Brisbane v NewcastleSR    
R6,2008Brisbane v Gold Coast TitansSR    
R7,2008Brisbane v SouthsSR    
R8,2008Brisbane v Wests TigersSR1  4
R9,2008Brisbane v ManlySR    
R12,2008Brisbane v ParramattaSR    
R14,2008Brisbane v CanberraSR    
R15,2008Brisbane v Wests TigersSR    
R18,2008Brisbane v BulldogsSR1  4
R19,2008Brisbane v North QueenslandSR2  8
R20,2008Brisbane v CronullaSR1  4
R21,2008Brisbane v CanberraSR1  4
R23,2008Brisbane v St George IllawarraSR    
R24,2008Brisbane v Gold Coast TitansSR    
R25,2008Brisbane v BulldogsSR2  8
R26,2008Brisbane v NewcastleSR    
FN,2008Brisbane v Sydney RoostersSR    
FN,2008Brisbane v MelbourneSR    
R1,2009Brisbane v North QueenslandSR    
R2,2009Brisbane v MelbourneSR    
R3,2009Brisbane v New ZealandSR    
R4,2009Brisbane v St George IllawarraSR    
R5,2009Brisbane v Sydney RoostersSR    
R6,2009Brisbane v PenrithSR    
R7,2009Brisbane v ParramattaSR    
R8,2009Brisbane v NewcastleSR1  4
R9,2009Brisbane v ManlySR    
R10,2009Brisbane v Gold Coast TitansSR    
R11,2009Brisbane v Wests TigersSR    
R13,2009Brisbane v MelbourneBE    
R14,2009Brisbane v BulldogsSR    
R16,2009Brisbane v ParramattaSR    
R17,2009Brisbane v New ZealandSR    
R22,2009Brisbane v CronullaSR    
R23,2009Brisbane v PenrithSR1  4
R24,2009Brisbane v St George IllawarraSR    
R25,2009Brisbane v North QueenslandSR    
R26,2009Brisbane v CanberraSR1  4
FN,2009Brisbane v Gold Coast TitansSR    
FN,2009Brisbane v St George IllawarraSR    
FN,2009Brisbane v MelbourneSR    
R1,2010Brisbane v North QueenslandSR    
R2,2010Brisbane v CanberraSR    
R3,2010Brisbane v New ZealandSR    
R4,2010Brisbane v Sydney RoostersSR    
R5,2010Brisbane v St George IllawarraSR    
R6,2010Brisbane v CronullaSR1  4
R7,2010Brisbane v CanterburySR    
R8,2010Brisbane v NewcastleSR1  4
R9,2010Brisbane v MelbournePR    
R10,2010Brisbane v Gold Coast TitansSR    
R12,2010Brisbane v CronullaSR    
R13,2010Brisbane v ManlySR    
R15,2010Brisbane v PenrithSR    
R16,2010Brisbane v ParramattaSR    
R19,2010Brisbane v Gold Coast TitansSR    
R20,2010Brisbane v Sydney RoostersSR    
R21,2010Brisbane v St George IllawarraSR    
R22,2010Brisbane v North QueenslandSR    
R23,2010Brisbane v ParramattaSR    
R24,2010Brisbane v NewcastleSR    
R25,2010Brisbane v New ZealandSR    
R26,2010Brisbane v CanberraSR    
R1,2011Brisbane v North QueenslandBE    
R2,2011Brisbane v CanberraPR    
R3,2011Brisbane v Gold Coast TitansPR    
R4,2011Brisbane v PenrithPR    
R5,2011Brisbane v NewcastlePR    
R6,2011Brisbane v Sydney RoostersPR    
R7,2011Brisbane v Wests TigersPR1  4
R8,2011Brisbane v CanterburySR    
R10,2011Brisbane v PenrithSR    
R13,2011Brisbane v CronullaSR    
R15,2011Brisbane v St George IllawarraSR    
R16,2011Brisbane v SouthsSR    
R19,2011Brisbane v Gold Coast TitansSR1  4
R20,2011Brisbane v MelbourneSR    
R21,2011Brisbane v CronullaSR    
R22,2011Brisbane v New ZealandSR    
R23,2011Brisbane v North QueenslandSR    
R24,2011Brisbane v NewcastleSR    
R25,2011Brisbane v SouthsSR1  4
R26,2011Brisbane v ManlySR    
FN,2011Brisbane v ManlySR    
R1,2012Brisbane v ParramattaPR    
R2,2012Brisbane v North QueenslandPR    
R3,2012Brisbane v NewcastleSR    
R4,2012Brisbane v SouthsSR    
R5,2012Brisbane v St George IllawarraSR    
R6,2012Brisbane v Wests TigersSR    
R7,2012Brisbane v CanberraSR1  4
R8,2012Brisbane v Gold Coast TitansSR    
R9,2012Brisbane v New ZealandSR1  4
R10,2012Brisbane v ManlySR    
R13,2012Brisbane v NewcastleSR1  4
R16,2012Brisbane v SouthsSR    
R19,2012Brisbane v New ZealandSR    
R20,2012Brisbane v Gold Coast TitansSR    
R21,2012Brisbane v ParramattaSR    
R22,2012Brisbane v CanberraPR    
R23,2012Brisbane v CanterburySR    
R24,2012Brisbane v MelbourneSR    
R25,2012Brisbane v ManlyPR    
R26,2012Brisbane v PenrithSR    
FN,2012Brisbane v North QueenslandSR1  4
R1,2013Brisbane v ManlyPR    
R2,2013Brisbane v St George IllawarraPR    
R3,2013Brisbane v Sydney RoostersPR    
R4,2013Brisbane v MelbournePR    
R6,2013Brisbane v North QueenslandPR    
R7,2013Brisbane v Wests TigersPR    
R8,2013Brisbane v SouthsPR    
R9,2013Brisbane v ParramattaPR    
R10,2013Brisbane v Gold Coast TitansPR1  4
R11,2013Brisbane v CanterburyPR    
R13,2013Brisbane v CanberraPR    
R14,2013Brisbane v Wests TigersPR    
R16,2013Brisbane v New ZealandPR    
R17,2013Brisbane v MelbournePR    
R20,2013Brisbane v North QueenslandSR    
R21,2013Brisbane v NewcastleSR    
R22,2013Brisbane v St George IllawarraSR1  4
R23,2013Brisbane v ParramattaSR    
R24,2013Brisbane v PenrithSR    
R25,2013Brisbane v NewcastleSR    
R26,2013Brisbane v CanterburySR    
R1,2014Brisbane v CanterburySR    
R2,2014Brisbane v North QueenslandSR    
R3,2014Brisbane v Sydney RoostersSR1  4
R4,2014Brisbane v St George IllawarraSR1  4
R5,2014Brisbane v ParramattaSR    
R6,2014Brisbane v Gold Coast TitansSR    
R12,2014Brisbane v ManlySR    
R13,2014Brisbane v CanberraSR    
R15,2014Brisbane v New ZealandLK    
R16,2014Brisbane v CronullaLK    
R18,2014Brisbane v PenrithLK    
R19,2014Brisbane v New ZealandLK    
R20,2014Brisbane v MelbourneLK    
R21,2014Brisbane v ManlyLK    
R22,2014Brisbane v CanterburyLK1  4
R23,2014Brisbane v SouthsLK1  4
R24,2014Brisbane v NewcastleLK    
R25,2014Brisbane v St George IllawarraLK    
FN,2014Brisbane v North QueenslandLK    
R1,2015Brisbane v SouthsSR    
R2,2015Brisbane v CronullaBE    
R3,2015Brisbane v North QueenslandBE    
R4,2015Brisbane v New ZealandBE    
R5,2015Brisbane v Gold Coast TitansBE    
R6,2015Brisbane v Sydney RoostersPR    
R7,2015Brisbane v St George IllawarraPR1  4
R8,2015Brisbane v ParramattaSR    
R10,2015Brisbane v North QueenslandPR    
R13,2015Brisbane v ManlyLK    
R15,2015Brisbane v MelbourneLK    
R18,2015Brisbane v CanterburyPR1  4
R19,2015Brisbane v Wests TigersPR    
R20,2015Brisbane v Gold Coast TitansPR    
R21,2015Brisbane v ManlyPR    
R22,2015Brisbane v CanterburyPR    
R23,2015Brisbane v St George IllawarraPR    
R24,2015Brisbane v Sydney RoostersPR    
R25,2015Brisbane v SouthsPR    
R26,2015Brisbane v MelbournePR    
FN,2015Brisbane v North QueenslandPR    
FN,2015Brisbane v Sydney RoostersPR    
FN,2015Brisbane v North QueenslandPR    
R1,2016Brisbane v ParramattaBE    
R2,2016Brisbane v New ZealandBE    
R3,2016Brisbane v PenrithBE    
R4,2016Brisbane v North QueenslandBE    
R5,2016Brisbane v Gold Coast TitansBE    
R6,2016Brisbane v St George IllawarraBE    
R7,2016Brisbane v NewcastleBE    
R8,2016Brisbane v SouthsSR    
R9,2016Brisbane v CronullaPR1  4
R10,2016Brisbane v ManlySR1  4
R11,2016Brisbane v North QueenslandSR    
R13,2016Brisbane v New ZealandSR    
R14,2016Brisbane v CanberraBE    
R19,2016Brisbane v SouthsSR    
R20,2016Brisbane v PenrithSR    
R22,2016Brisbane v St George IllawarraSR1  4
R23,2016Brisbane v ParramattaSR    
R24,2016Brisbane v CanterburySR1  4
R25,2016Brisbane v MelbourneSR    
R26,2016Brisbane v Sydney RoostersSR    
FN,2016Brisbane v Gold Coast TitansSR    
FN,2016Brisbane v North QueenslandSR    
R1,2017Brisbane v CronullaSR    
R2,2017Brisbane v North QueenslandSR    
R3,2017Brisbane v MelbourneSR    
R4,2017Brisbane v CanberraSR    
R5,2017Brisbane v CanterburySR1  4
R6,2017Brisbane v Sydney RoostersBE1  4
R7,2017Brisbane v Gold Coast TitansBE    
R8,2017Brisbane v SouthsBE    
R9,2017Brisbane v PenrithBE    
R10,2017Brisbane v ManlyBE    
R11,2017Brisbane v Wests TigersBE    
R13,2017Brisbane v Sydney RoostersSR    
R14,2017Brisbane v SouthsBE1  4
R16,2017Brisbane v CanberraBE    
R17,2017Brisbane v MelbourneBE    
R19,2017Brisbane v NewcastleSR    
R20,2017Brisbane v CanterburyBE    
R21,2017Brisbane v ParramattaBE    
R22,2017Brisbane v Gold Coast TitansHK    
R23,2017Brisbane v CronullaHK    
R24,2017Brisbane v St George IllawarraHK    
R25,2017Brisbane v ParramattaHK    
R26,2017Brisbane v North QueenslandPR    
FN,2017Brisbane v Sydney RoostersPR    
FN,2017Brisbane v PenrithPR    
FN,2017Brisbane v MelbournePR    
R1,2018Brisbane v St George IllawarraHK    
R2,2018Brisbane v North QueenslandBE    
R3,2018Brisbane v Wests TigersBE    
R4,2018Brisbane v Gold Coast TitansBE    
R5,2018Brisbane v NewcastleBE    
R6,2018Brisbane v New ZealandPR    
R7,2018Brisbane v MelbournePR    
R8,2018Brisbane v SouthsPR    
R9,2018Brisbane v CanterburyPR    
R10,2018Brisbane v ManlyPR1  4
R11,2018Brisbane v Sydney RoostersPR    
R12,2018Brisbane v ParramattaPR    
R14,2018Brisbane v MelbournePR    
R15,2018Brisbane v CronullaPR    
R16,2018Brisbane v CanberraPR    
R17,2018Brisbane v Gold Coast TitansPR    
R18,2018Brisbane v New ZealandPR    
R19,2018Brisbane v PenrithPR    
R20,2018Brisbane v CronullaPR    
R21,2018Brisbane v CanterburyPR    
R22,2018Brisbane v North QueenslandPR    
R23,2018Brisbane v SouthsPR    
R24,2018Brisbane v Sydney RoostersPR    
R25,2018Brisbane v ManlyPR    
FN,2018Brisbane v St George IllawarraPR    
[Top]
[Scorers Main][League Main]