[Scorers Main][League Main]

Mark Graham

SeasTeamPld (W-D-L)TGFGPts
1981Norths19 (8-0-11)61 20
1982Norths27 (15-1-11)7  21
1983Norths13 (9-0-4)2  8
1984Norths11 (4-1-6)2  8
1985Norths18 (6-0-12)4  16
1986Norths22 (12-0-10)6  24
1987Norths20 (8-0-12)2  8
1988Norths15 (7-2-6)    
Totals145 (69-4-72)291 105
[Top]
GameTeamsPSTGFGPts
R1,1981Norths v SouthsLK1  3
R2,1981Norths v CronullaLK    
R3,1981Norths v PenrithLK    
R4,1981Norths v St GeorgeSR1  3
R5,1981Norths v ParramattaSR    
R6,1981Norths v WestsSR    
R8,1981Norths v EastsSR    
R9,1981Norths v ManlySR2  6
R10,1981Norths v NewtownSR    
R13,1981Norths v CronullaSR    
R14,1981Norths v PenrithSR1  3
R15,1981Norths v St GeorgeSR    
R16,1981Norths v ParramattaSR 1 2
R17,1981Norths v WestsSR    
R18,1981Norths v BalmainSR1  3
R19,1981Norths v EastsLK    
R20,1981Norths v ManlySR    
R21,1981Norths v NewtownSR    
R22,1981Norths v CanterburySR    
R1,1982Norths v St GeorgeSR    
R2,1982Norths v ManlySR    
R3,1982Norths v CanberraSR    
R4,1982Norths v NewtownSR    
R5,1982Norths v IllawarraSR1  3
R6,1982Norths v CronullaSR1  3
R7,1982Norths v BalmainSR    
R8,1982Norths v PenrithSR1  3
R9,1982Norths v EastsSR    
R10,1982Norths v SouthsSR    
R11,1982Norths v WestsSR    
R12,1982Norths v ParramattaSR    
R13,1982Norths v CanterburySR    
R14,1982Norths v WestsSR1  3
R15,1982Norths v St GeorgeSR    
R16,1982Norths v ManlySR1  3
R17,1982Norths v CanberraSR    
R18,1982Norths v NewtownSR    
R19,1982Norths v IllawarraSR1  3
R20,1982Norths v CronullaSR    
R22,1982Norths v PenrithLK    
R23,1982Norths v EastsLK    
R24,1982Norths v SouthsLK1  3
R25,1982Norths v ParramattaLK    
R26,1982Norths v CanterburyLK    
FN,1982Norths v ManlyLK    
FN,1982Norths v EastsSR    
R2,1983Norths v NewtownSR    
R4,1983Norths v ParramattaSR    
R5,1983Norths v PenrithSR    
R6,1983Norths v SouthsSR1  4
R7,1983Norths v WestsSR    
R10,1983Norths v CanterburySR    
R11,1983Norths v ManlySR    
R12,1983Norths v EastsSR    
R14,1983Norths v WestsSR    
R15,1983Norths v St GeorgeSR1  4
R20,1983Norths v SouthsSR    
R25,1983Norths v EastsSR    
R26,1983Norths v BalmainSR    
R2,1984Norths v ParramattaSR    
R3,1984Norths v CanberraSR    
R4,1984Norths v WestsSR    
R5,1984Norths v St GeorgeSR    
R7,1984Norths v EastsSR1  4
R8,1984Norths v ManlySR    
R9,1984Norths v BalmainLK    
R10,1984Norths v PenrithSR    
R11,1984Norths v CanterburySR    
R12,1984Norths v CronullaSR1  4
R20,1984Norths v EastsSR    
R1,1985Norths v BalmainSR    
R2,1985Norths v IllawarraSR1  4
R3,1985Norths v CanberraLK    
R6,1985Norths v SouthsSR1  4
R7,1985Norths v PenrithSR    
R8,1985Norths v CronullaSR    
R9,1985Norths v WestsSR    
R10,1985Norths v CanterburySR    
R11,1985Norths v ManlySR    
R12,1985Norths v EastsLK    
R13,1985Norths v St GeorgeLK    
R14,1985Norths v BalmainLK    
R19,1985Norths v SouthsLK    
R22,1985Norths v WestsLK1  4
R23,1985Norths v CanterburySR    
R24,1985Norths v ManlyLK    
R25,1985Norths v EastsSR1  4
R26,1985Norths v St GeorgeSR    
R1,1986Norths v IllawarraLK    
R2,1986Norths v WestsLK    
R3,1986Norths v PenrithLK    
R4,1986Norths v EastsSR    
R6,1986Norths v CanterburyLK1  4
R7,1986Norths v SouthsLK    
R8,1986Norths v CanberraLK    
R9,1986Norths v ParramattaLK    
R10,1986Norths v ManlyLK2  8
R11,1986Norths v St GeorgeLK    
R12,1986Norths v BalmainSR1  4
R13,1986Norths v CronullaSR1  4
R14,1986Norths v IllawarraSR1  4
R15,1986Norths v WestsSR    
R16,1986Norths v PenrithSR    
R17,1986Norths v EastsSR    
R19,1986Norths v CanterburySR    
R22,1986Norths v ParramattaLK    
R23,1986Norths v ManlyLK    
R24,1986Norths v St GeorgeLK    
R25,1986Norths v BalmainLK    
R26,1986Norths v CronullaSR    
R1,1987Norths v CanterburySR    
R2,1987Norths v CronullaSR    
R3,1987Norths v EastsSR    
R4,1987Norths v CanberraSR1  4
R5,1987Norths v IllawarraSR    
R7,1987Norths v St GeorgeSR    
R8,1987Norths v BalmainSR    
R10,1987Norths v WestsSR    
R11,1987Norths v ParramattaSR    
R12,1987Norths v ManlySR    
R13,1987Norths v SouthsSR    
R14,1987Norths v CanterburySR    
R15,1987Norths v CronullaLK1  4
R16,1987Norths v EastsLK    
R17,1987Norths v CanberraSR    
R18,1987Norths v IllawarraSR    
R21,1987Norths v BalmainSR    
R24,1987Norths v ParramattaSR    
R25,1987Norths v ManlySR    
R26,1987Norths v SouthsSR    
R1,1988Norths v BalmainPR    
R2,1988Norths v ManlyPR    
R3,1988Norths v PenrithPR    
R6,1988Norths v ParramattaLK    
R7,1988Norths v NewcastleLK    
R8,1988Norths v EastsLK    
R9,1988Norths v Gold CoastLK    
R10,1988Norths v CanberraLK    
R11,1988Norths v IllawarraLK    
R12,1988Norths v St GeorgeLK    
R13,1988Norths v SouthsLK    
R14,1988Norths v CanterburyLK    
R16,1988Norths v BalmainLK    
R19,1988Norths v BrisbaneLK    
R21,1988Norths v ParramattaLK    
[Top]
[Scorers Main][League Main]